Александр Романовский

„ЭТО БЫЛО ПОД ЧЕРНЫМ ПЛАТАНОМ…” Александр Иосифович Ривин (1915-1942 г.)                 Перевод с русского языка на болгарский язык: Красимир Георгиев

ТУЙ ПОД ЧЕРЕН ПЛАТАН СЛУЧКА БЕШЕ   Туй под черен платан случка беше, на блатистия жабешки път купидон великански стоеше, там зелен е и черен уют.   Там лежеше разчорлена личност, със златиста муцуна била, в кривогледа почуда очите сбиха черните две колела,   след това те се треснаха дружно, в катеричи клепачи ги впих, нищо друго не бе вече нужно, ни любов край реката, ни стих.   Равнодушно писалката хванах и сред уроки поглед забих, на листа заврънкулка остана и в съдбата съдба промених,   и ме сложиха в ъгъла стар с локва мръсна лице в лице, черен хляб с костенурчи загар и хартия под снежно яйце.   Туй под черен платан с нас се случи, вече ням съм в пространството, там, гдето удря луната юмруци с великански мъстителен плам,   гдето хвъркат блестящи мушици, гдето камъни бледи лежат, гдето яхат сатири старици, в черно езеро жълти звезди се топят.   Само нощем в крайречни катуни гръм от пушка покой ще топи и луната ще зъби муцуна, ще се хили от кладенец тъмен и, след синя прозявка, ще спи.   От устата й тясна ще бликне остър нож, слюнка зла ще преде и под черната нощна усмивка през стъклото ще ме прободе.   Туй под черен платан ще се случи, гдето кървави жаби пищят, а луната с гигантски юмруци доразсича на блато уют.   Отнесете ме вий, отнесете към златистия нежен просвет и луната жестока молете светлина да жълти като мед.   След смъртта им убийците диви на луната ги пращат и, знам, там безделничат и не убиват, ала нямат любов в здрача там.   Жълт е адът – скалист, безпощаден – бездни, пропасти в морни нозе, крачи мъртвият – сляп е и гладен, и изсъхнали пръсти гризе.   Няма повече сън да изпита, спи в зениците слепи вина, той е рижава тясна лисица по широката гола луна.   Като вечен евреин облита таз безплодна, безсънна луна, с мъртви звуци го драскат скалите, къпе болно лице в тишина.     Ударения ТУЙ ПОД ЧЕРЕН ПЛАТАН СЛУЧКА БЕШЕ   Туй под че́рен плата́н слу́чка бе́ше, на блати́стия жа́бешки пъ́т купидо́н велика́нски стое́ше, там зеле́н е и че́рен ую́т.

Рекомендуем:  Леонид Виноградов

Там леже́ше разчо́рлена ли́чност, със злати́ста муцу́на била́, в кривогле́да почу́да очи́те сби́ха че́рните две́ колела́,

след това́ те се тре́снаха дру́жно, в ка́теричи клепа́чи ги впи́х, ни́што дру́го не бе́ ве́че ну́жно, ни любо́в край река́та, ни сти́х.

Равноду́шно писа́лката хва́нах и сред у́роки по́глед заби́х, на листа́ заврънку́лка оста́на и в съдба́та съдба́ промени́х,

и ме сло́жиха в ъ́гъла ста́р с ло́ква мръ́сна лице́ в лице́, че́рен хля́б с костену́рчи зага́р и харти́я под сне́жно яйце́.

Ту́й под че́рен плата́н с нас се слу́чи, ве́че ня́м съм в простра́нството, та́м, где́то у́дря луна́та юмру́ци с велика́нски мъсти́телен пла́м,

где́то хвъ́ркат блестя́шти муши́ци, где́то ка́мъни бле́ди лежа́т, где́то я́хат сати́ри стари́ци, в че́рно е́зеро жъ́лти звезди́ се топя́т.

Са́мо но́штем в крайре́чни кату́ни гръ́м от пу́шка поко́й ште топи́ и луна́та ште зъ́би муцу́на, ште се хи́ли от кла́денец тъ́мен и, след си́ня прозя́вка, ште спи́.

От уста́та й тя́сна ште бли́кне о́стър но́ж, слю́нка зла́ ште преде́ и под че́рната но́штна усми́вка през стъкло́то ште ме прободе́.

Ту́й под че́рен плата́н ште се слу́чи, где́то къ́рвави жа́би пиштя́т, а луна́та с гига́нтски юмру́ци доразси́ча на бла́то ую́т.

Отнесе́те ме ви́й, отнесе́те към злати́стия не́жен просве́т и луна́та жесто́ка моле́те светлина́ да жълти́ като ме́д.

След смъртта́ им уби́йците ди́ви на луна́та ги пра́штат и, зна́м, та́м безде́лничат и не уби́ват, ала ня́мат любо́в в здра́ча та́м.

Жъ́лт е а́дът – скали́ст, безпошта́ден – бе́здни, про́пасти в мо́рни нозе́, кра́чи мъ́ртвият – сля́п е и гла́ден, и изсъ́хнали пръ́сти гризе́.

Ня́ма по́вече съ́н да изпи́та, спи́ в зени́ците сле́пи вина́, той е ри́жава тя́сна лиси́ца по широ́ката го́ла луна́.

Като ве́чен евре́ин обли́та таз безпло́дна, безсъ́нна луна́, с мъ́ртви зву́ци го дра́скат скали́те, къ́пе бо́лно лице́ в тишина́.                   Превод от руски език на български език: Красимир Георгиев     Александр Ривин ЭТО БЫЛО ПОД ЧЕРНЫМ ПЛАТАНОМ…

Рекомендуем:  Егор Шип

Это было под черным платаном, на аллее, где жабы поют, там застыл купидон великаном, там зеленый и черный уют.

Там лежала в растрепанных косах золотистая харя лица, а в глазах удивленно-раскосых колотились два черных кольца,

а потом они стукнулись дружно и скатились под веков белки, ничего им на свете не нужно, ни любви, ни стихов у реки.

Я поднял равнодушную ручку, нехорошие очи поднял, подмахнул на листе закорючку и судьбу на судьбу променял,

и меня положили в угол с лужицей лицом к лицу, черный хлеб черепахой смуглой и бумаги снегунью мацу.

Это было под черным платаном, там уже меня больше нема, где луна кулаком-великаном за нее отомстила сама,

где летают блестящие мухи, где безлицые камни лежат, где с козлами в соитьи старухи, в черном озере желтые звезды дрожат.

Только ночью в заречном колхозе прогрохочет винтовка как гром, и луна вся оскалится в морде, ухмыльнется, как черный колодезь, и раздвинется синим зевком.

Изо рта ее узкого очень Тихо вытечет нож, как слюна, И под черной улыбкою ночи Он уколет меня из окна.

Это будет под черным платаном, где кровавые жабы поют, где луна кулаком-великаном разрубает зеленый уют.

Отнесите меня, отнесите, где дрожит золотистая нить, у жестокой луны попросите желтым светом, что медом, облить.

После смерти земные убийцы отправляются жить на луну, там не надо работать и биться И влюбляться там не в кого… Ну?

Желтый ад каменистый, бесплодный, звезды, пропасти, скалы, мосты, ходит мертвый слепой и голодный и грызет костяные персты.

Никогда ему больше не спится, но слепые зеницы в огне, шел он узкой и рыжей лисицей по широкой и голой луне.

Вечный жид никогда не усталый на бесплодной бессонной луне голосами царапает скалы и купает лицо в тишине.

————— Руският поет и преводач Алексаднър Ривин (Александр Иосифович Ривин) е роден през 1914 г. в гр. Минск. Ползва псевдонимите Алик Ривин и Аля Ривин. Превежда от френски и идиш творби на Пол Верлен, Алфред дьо Мюсе, Мойсей Кулбак и др., превод на стихотворение на Пол Кутюр е единствената му пожизнена публикация. През 1932 г. учи в литературния факултет на Ленинградския институт по философия, литература и история, но след първия курс е хоспитализиран с диагноза шизофрения. Води екстравагантен скитнически живот, прехранва се, като хваща улични котки и ги продава на лаборатории, често проси. Пише и превежда поезия, но не прави никакви опитки да публикува творбите си. Стиховете му се преписват ръчно, част от поезията му излиза посмъртно в списания като „Звезда”, „Новый мир”, „Современник” и др. чак през 70-те години в чужбина, а в Русия след 1989 г. Легендарна личност, известен е сред любителите на изящната словесност като „прокълнатия поет”. Умира през 1941 г. вероятно в блокадния Ленинград.

Рекомендуем:  Истории людей, плывших на «Титанике»

Дорогие читатели, есть книги интересные, а есть — очень интересные. К какому разряду отнести «Под черным флагом» Романовский Александр Георгиевич решать Вам! Яркие пейзажи, необъятные горизонты и насыщенные цвета — все это усиливает глубину восприятия и будоражит воображение. Помимо увлекательного, захватывающего и интересного повествования, в сюжете также сохраняется логичность и последовательность событий. Периодически возвращаясь к композиции каждый раз находишь для себя какой-то насущный, волнующий вопрос и незамедлительно получаешь на него ответ. Благодаря уму, харизме, остроумию и благородности, моментально ощущаешь симпатию к главному герою и его спутнице. Встречающиеся истории, аргументы и факты достаточно убедительны, а рассуждения вынуждают задуматься и увлекают. Захватывающая тайна, хитросплетенность событий, неоднозначность фактов и парадоксальность ощущений были гениально вплетены в эту историю. Основное внимание уделено сложности во взаимоотношениях, но легкая ирония, сглаживает острые углы и снимает напряженность с читателя. Созданные образы открывают целые вселенные невероятно сложные, внутри которых свои законы, идеалы, трагедии. На развязку возложена огромная миссия и она не разочаровывает, а наоборот дает возможность для дальнейших размышлений. Что ни говори, а все-таки есть некая изюминка, которая выделяет данный masterpiece среди множества подобного рода и жанра. «Под черным флагом» Романовский Александр Георгиевич читать бесплатно онлайн можно с восхищением, можно с негодованием, но невозможно с равнодушием.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: